StarWind

StarWind Virtual SAN

StarWind Virtual SAN loại trừ nguy cơ tồn tại trong thiết bị lưu trữ vật lý bằng cách mirroring internal hard disks và flash giữa các hypervisor server.

StarWind Virtual SAN giải pháp dành cho hệ thống đã có các servers.

VSAN1

 • Cigent
 • Netreo
 • Viettel Cyber Security
 • Arista
 • Antaira
 • StarWind
 • A10Networks
 • Unitrends
 • Cyberoam UTM
 • Ecessa
 • Infortrend
 • Netka System
 • Sophos
 • Axway
 • AlienVault

028.38483620

sales@innetvn.com

HOTLINE
028.38483620
 • Yahoo!

 • Skype