Giá trị cốt lõi

Lãnh đạo

Tăng cường vai trò lãnh đạo trong các tổ chức và trong cộng đồng về công nghệ thông tin, bao gồm cả việc định hình chính sách thông tin.

Dịch vụ

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tăng giá trị và định lượng với các dịch vụ công nghệ thông tin và sản phẩm.

Đổi mới và liên tục học tập

Chấp nhận các giải pháp mang tính sáng tạo nhằm  tăng cường các dịch vụ và tính chuyên nghiệp hóa

Kết quả và trách nhiệm

Cung cấp các kết quả đo lường được trong nền kinh tế thông tin và bản thân công ty. Phối hợp và đoàn kết các thành viên để đạt hiệu quả cao nhất với đạo đức và trung thực

Cộng tác và Hợp tác

Cung cấp cơ hội gặp gỡ, giao tiếp, cộng tác và đối tác trong ngành công nghiệp thông tin và cộng đồng doanh nghiệp.

 • Cigent
 • Netreo
 • Viettel Cyber Security
 • Arista
 • Antaira
 • StarWind
 • A10Networks
 • Unitrends
 • Cyberoam UTM
 • Ecessa
 • Infortrend
 • Netka System
 • Sophos
 • Axway
 • AlienVault

028.38483620

sales@innetvn.com

HOTLINE
028.38483620
 • Yahoo!

 • Skype